Cinque Terre

Załącznik nr 1 Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

REGULAMIN

1 Kolarskiego Grand Prix Pomorza Zachodniego o Puchar Burmistrz Marzeny Podzińskiej 9 września 2018 w Pyrzycach

I. CELE WYŚCIGU KOLARSKIEGO:

• popularyzacja długodystansowych wyścigów szosowych,

• promocja zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,

• wyłonienie najlepszych zawodników w organizowanym wyścigu,

• propagowanie walorów krajoznawczych Powiatu oraz Gmin Pyrzyce, Lipiany i Przelewice,

II. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Rowerowe Pyrzyce

ul. J. Kilińskiego 13, 74-200 Pyrzyce

NIP 853-15-20-274

REGON 366844088

tel. 601 692 136, mail: srp2017@wp.pl

III. PATRONAT HONOROWY:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Burmistrz Gminy Pyrzyce

Burmistrz Gminy Lipiany

Wójt Gminy Przelewice

Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach

IV. TERMIN I MIEJSCE:

1. 1 Kolarskie Grand Prix Pomorza Zachodniego niezależnie od pogody zostanie przeprowadzone w dniu 09.09.2018 roku(niedziela)

2. Trasa wyścigu będzie przebiegać w granicach administracyjnych powiatu pyrzyckiego na trasie Pyrzyce – Brzesko – Lipiany – Pyrzyce.

3. Start na trasę wyścigu o godz. 11.00, odbędzie się z linii startu i mety usytuowanej na ulicy Jana Kilińskiego, na wysokości Urzędu Miasta i Gminy ( Plac Ratuszowy 1 ). Godzina startu jest ostateczna i nie podlega zmianie.

4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy o czym poinformuje uczestników umieszczając trasę na stronie internetowej , zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu i mety.

V. TRASA WYŚCIGU:

1. START (Honorowy) ul. Jana Kilińskiego, Plac Wolności, ul. Stargardzka, ul. Narutowicza, ul. Bogusława X, Rondo – Plac Wolności, ul. 1 Maja, Rondo Sybiraków, ul. Lipiańska , ul. Warszawska – START OSTRY (Zakłady Mlekowita) – Mechowo – Brzesko - Bylice – Krasne – Batowo – Skrzynka – LIPIANY (półmetek) – Dębiec – Mielęcinek – Mielęcin – Pyrzyce – META ( ul. Jana Kilińskiego).

2. Dystans MINI – jedno okrążenie = 46,5 km.

3. Dystans MEGA – dwa okrążenia = 93 km.

4. Długość trasy przejazdu po drodze nr 119 wynosi 17,85 km.

5. Długość trasy przejazdu po drodze nr 122 wynosi 7,60 km.

6. Długość trasy przejazdu drogami lokalnymi wynosi 21,03 km.

7. Trasa będzie zabezpieczona przez Policję i Ochotniczą Straż Pożarna oraz służby Organizatora.

8. Trasa wyścigu oznaczona będzie wg standardów przyjętych na wyścigach szosowych (strzałki malowane na jezdni w kolorze czerwonym oraz kierunek jazdy na tabliczkach kierunkowych, zamocowanych do znaków drogowych, drzew oraz na tyczkach.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Wyścig szosowy przeznaczony jest dla wszystkich chętnych o dobrym przygotowaniu kondycyjnym.

2. W wyścigu mogą wystartować osoby, które najpóźniej do dnia 09 września 2018 roku ukończyły 18 lat.

3. Osoby w wieku 16 – 18 lat (które najpóźniej do dnia wyścigu tj. 09 września 2018 roku nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) ma prawo startu po złożeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej w zakładce: Dla zawodnika . Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dokumentem tożsamości w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

4. Dodatkowo organizator wymaga od osób, które nie osiągnęły jeszcze pełnoletności do dnia wyścigu tj. 09 września 2018 roku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pokonania wskazanego dystansu (nie starsze niż 30 dni przed datą wyścigu).

5. Warunkiem startu jest złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w wyścigu na własną odpowiedzialność oraz zapoznanie z regulaminem imprezy. Wzór oświadczenia na stronie internetowej w zakładce: Dla zawodnika.

6. Wszyscy Uczestnicy wyścigu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 09 września 2018 r. na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

7. Dokonanie opłaty startowej ( po wypełnieniu formularza zapisów on-line lub na konto podane w pkt VIII).

8. Zawodnicy z kategorii K1 i M1 mają prawo startu wyłącznie na dystansie MINI.

9. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (niepełnoletni, na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).

10. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub w rozpiętym kasku równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.

11. Organizator dopuszcza start w wyścigu na rowerach szosowych i innych np. MTB lub treckingowych.

VII. ZGŁOSZENIA:

1. Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez internet: na stronie w zakładce ZAPISY KOLARSKIE GRAND PRIX w „ Formularzu on-line”. /do-pobrania/.

2. Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres organizatora.

3. Ogranicza się liczbę uczestników zapisanych poprzez formularz zgłoszeniowy do 300 osób (o kolejności decyduje wpłata na konto). Zapisy będą przyjmowane w kategoriach wiekowych.

4. Zgłoszenia będą zamknięte dnia 20.08.2018r do godz. 00.00 lub po wpłacie wpisowego przez 300 osób.

5. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.(on-line lub na konto podane w pkt VIII).

6. Za skuteczne zgłoszenie do imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego przez Uczestnika formularza zgłoszeniowego i wniesienie opłaty startowej określonej niniejszym Regulaminem.

7. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny przesłać na adres mailowy srp2017@wp.pl danych potrzebnych do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wystawiona po rejestracji wpływu i wysłana mailem na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

8. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w imprezie, nieukończenia przez niego wyścigu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, uiszczona już opłata nie podlega zwrotowi czy przeniesieniu na imprezę odbywającą się w roku następnym. Przeniesienie numeru startowego przez Uczestnika na innego Uczestnika, który nie posiada jeszcze numeru startowego odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2018 r. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na innego Uczestnika kierować należy na adres mailowy srp2017@wp.pl (informacja taka powinna zostać wysłana przez osobę odstępująca Pakiet Startowy i musi zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet startowy, dodatkowo osoba przejmująca pakiet musi być zarejestrowana w systemie zgłoszeniowym).

9. Każdy Uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie niezgodnie z Regulaminem może zostać zdyskwalifikowany.

10. W dniu startu w Biurze Zawodów należy złożyć osobiście podpis na Karcie Zgłoszenia.

11. W dniu zawodów zapisy nie będą przyjmowane.

VIII. OPŁATA ZA UCZESTNICTWO:

- 50,00 zł od osoby do dnia 31.07.2018r. ( on-line lub przelew)

- 80,00 zł od osoby do dnia 20.08.2018r. ( on-line lub przelew)

Wpłata na konto: Stowarzyszenie Rowerowe Pyrzyce

Bank BGŻ BNP Paribas Oddz. Pyrzyce,

Nr konta : 04 1600 1462 1831 1946 2000 0001 z dopiskiem 1 Kolarskie Grand Prix – Imię i Nazwisko

Opłata startowa jest bezwzględnie bezzwrotna !!!

Biuro wyścigu znajdować się będzie w Urzędzie Gminy Pyrzyce (Plac Ratuszowy 1) i czynne będzie 08.09.2018 r., od godziny 16.00 do 20.00. W dniu startu 09.09.2018 r. od godziny 8.00 do 10.30 – ostatecznie !!! W dniu zawodów zapisy nie będą przyjmowane.

IX. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW RAMACH WPISOWEGO:

– numer startowy, który należy przymocować tak, aby był widoczny z przodu roweru,

– chip elektroniczny na rower, do pomiaru czasu,

– zabezpieczenie medyczne,

– pamiątkowy medal , puchary dla zwycięzców,

– napoje,woda, izotonik,

– posiłek regeneracyjny - po ukończeniu wyścigu każdy zawodnik otrzyma posiłek regeneracyjny w formie cateringu w strefie zawodnika,

– nagrody w konkursie - niespodzianki od sponsorów,

– oznaczenie trasy,

– zabezpieczenie techniczne trasy,

– pomiar czasu i sędziowie na start-meta i na punktach kontrolnych,

– wiele innych atrakcji podczas imprezy.

X. KATEGORIE WIEKOWE:

Ustala się następujące kategorie wiekowe:

Mężczyźni, którzy w 2018 roku ukończyli:

M1 - 16 , 17 lat ( roczniki 2000 i 2001)

M2 – od 18 do 29 lat ( roczniki 1999 do 1988)

M3 - od 30 do 39 lat ( roczniki 1987 do 1978)

M4 - od 40 do 49 lat ( roczniki 1977 do 1968)

M5 - od 50 do 59 lat ( roczniki 1967 do 1958)

M6 - od 60 do 69 lat ( roczniki 1957 do 1948) i starsi

Kobiety , które w 2018 roku ukończyły:

K1 – 16 , 17 lat ( roczniki 2000 i 2001)

K2 – od 18 do 29 lat ( roczniki 1999 do 1988)

K3 – od 30 do 39 lat ( roczniki 1987 do 1978)

K4 – od 40 do 49 lat ( roczniki 1977 do 1968)

K5 – od 50 do 59 lat ( roczniki 1967 do 1958) i starsze

XI. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

– sprawny technicznie rower,

– kask sztywny,

– numer startowy, który należy przymocować tak, aby był widoczny z przodu roweru,

– chip do pomiaru czasu,

– akcesoria potrzebne w razie awarii.

XII. RUCH DROGOWY I PORUSZANIE SIĘ PO TRASIE

1. Podczas trwania wyścigu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych, przy otwartym ruchu drogowym, którego zamkniecie przez Policję i służby Organizatora będzie odbywało się w sposób dynamiczny na trasie w miejscach niebezpiecznych z pierwszeństwem przejazdu dla Uczestników wyścigu.

2. Uczestnicy wyścigu korzystają z prawej części jezdni wzdłuż trasy.

3. Wszyscy uczestnicy jadą w bezpiecznych odległościach od siebie.

4. Zawodnicy wyprzedzający wykonują manewr z lewej strony.

5. Na trasie występuje w większości asfalt o dobrej jakości, ale zdarzają się krótkie odcinki o gorszej nawierzchni.

6. Uczestnicy muszą zachować szczególna ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg polnych, leśnych czy pojedynczych zabudowań.

7. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad Ruchu Drogowego i poruszać się prawą stroną po jezdniach i drogach publicznych.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

9. Wszelkie naprawy sprzętu dokonywane muszą być we własnym zakresie poza trasą wyścigu.

10. Zawodnik naprawiający rower musi zejść z trasy, by nie utrudniać jazdy innym Uczestnikom.

11. Uczestnicy wyścigu, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do miejsca startu.

12. Zabrania się uczestnikom wyścigu kolarskiego:

– blokowania przejazdu zawodnikowi, który wyprzedza innego zawodnika,

– jazdy bez trzymania, co najmniej jednej ręki na kierownicy roweru oraz nóg na pedałach,

– zajeżdżania drogi innym uczestnikom wyścigu i użytkownikom drogi,

– nagłego zwalniania lub zatrzymywania bez uzasadnionej przyczyny,

– wyprzedzania innych uczestników wyścigu w niedozwolonych odcinkach trasy,

– wjeżdżania na chodniki utrudniając poruszanie się pieszym.

13. Zawodnik w trakcie pokonywania trudnych odcinków trasy powinien zachować szczególną uwagę i ostrożność w czasie jazdy.

14. Zawodnicy na całej długości trasy powinni zachowywać szczególną ostrożność w miejscach niebezpiecznych tzn. stromych zjazdach oraz na drogach publicznych.

15. Na trasie będą punkty kontrolne sprawdzające pokonywanie trasy przez Uczestników.

16. Wyścig w najniebezpieczniejszych miejscach będzie zabezpieczany przez Policję i Ochotniczą Straż Pożarną oraz służby porządkowe Organizatora.

17. Trasa wyścigu oznaczona będzie wg standardów przyjętych na wyścigach szosowych ( strzałki malowane na jezdni w kolorze czerwonym oraz kierunek jazdy na tabliczkach kierunkowych, zamocowanych do znaków drogowych, drzew oraz na tyczkach.

XIII. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

1. Uczestnicy zobowiązani są do szanowania środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem trasy wyścigu.

2. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu, poza wyznaczonymi miejscami.

3. Uczestnicy wyrzucający śmieci poza wyznaczonymi punktami zostaną zdyskwalifikowani.

XIV. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA WYŚCIGU:

1. Wyścig będzie rozegrany na dystansach:

a) MINI – jedno okrążenie, dystans 46,5 km, limit czasowy – 2,5 godziny

b) MEGA – dwa okrążenia, dystans 93 km, limit czasowy – 3,5 godziny

2. Na trasę wyścigu wystartują jednocześnie wszyscy zawodnicy, ze wszystkich grup wiekowych, z obu dystansów, w dowolnej kolejności zajętych miejsc startowych. Start ostry wyścigu poprzedzi start honorowy i przejazd uczestników (ok.2,5 km) ulicami miasta. Peleton będzie prowadzony przez pojazdy policyjne, pilota i motocyklistów (sędziów).

3. Na trasie każdego z okrążeń wyścigu ( ok. 28 km ) znajduje się punkt kontrolny. Na punkcie tym sędziowie będą odnotowywać czasy i kontrolować przejazd zawodników.

XV. OCENA WYNIKÓW:

Prowadzona będzie osobna klasyfikacja ogólna OPEN kobiet i mężczyzn oraz wiekowa kobiet i mężczyzn na obu dystansach MINI i MEGA. Do klasyfikacji końcowej OPEN i w kategoriach wiekowych będzie brany pod uwagę czas netto osiągnięty przez zawodnika w swojej kategorii.

W ramach przeprowadzanej konkurencji dla służb mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach i Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, rozgrywanej tylko na dystansie MINI zawodnicy klasyfikowani będą w kategorii OPEN bez względu na płeć i wiek startującego.

Dystans MINI – 46,5 km. – limit czasu 2,5 godz.

Dystans MEGA – 93 km – limit czasu 3,5 godz.

Odpowiedzialnym za wyniki zawodników będzie komisja sędziowska oraz firma STS – TIMING zajmująca się obsługą chipów i pomiarem czasu na mecie oraz na półmetku.

XVI. PROTESTY:

Wnosi się do 30 minut po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników w formie pisemnej do Sędziego głównego Grand Prix.

XVII. KARY:

1. Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może ukarać:

– upomnieniem,

– dyskwalifikacją.

2. Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:

– naruszanie zasad ruchu drogowego,

– nie używanie sztywnego kasku,

– zaśmiecanie trasy wyścigu,

– nieprzestrzeganie zasady fair play,

– niesportowe zachowanie,

– skracanie trasy,

– pchanie lub ciągnięcie zawodnika przez osoby trzecie.

3. W przypadku dyskwalifikacji Organizator nie zwraca wpisowego.

XVIII. NAGRODY:

Dekoracja zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się o godz. 16.00 na Placu Ratuszowym.

1. Medale uczestnictwa otrzyma każdy zawodnik, który ukończy wyścig, po przejechaniu linii mety.

2. Pucharami będą nagrodzeni zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych i kategorii OPEN ( kobiety i mężczyźni) za miejsca I – III, na dystansie Mini i Mega. Nagrody ( puchary) nie dublują się, tzn. każdy z zawodników zajmujących miejsca na podium, może otrzymać puchar tylko w jednej z kategorii.

3. Rozdanie wśród uczestników nagród w konkursie ( na podstawie kuponów konkursowych), ufundowanych przez sponsorów imprezy nastąpi po dekoracji zwycięzców, odbiór z numerem startowym i dowodem osobistym.

XIX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Wszystkie dane podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników dla celów wyścigu i nie udostępnia ich osobom trzecim.

2. Dane osobowe przez Organizatora przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., o Ochronie danych Osobowych ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 , z 2018 r. poz. 138). Administratorem danych jest Organizator.

3. Przetwarzanie danych w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikacje imienia i nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, rok urodzenia, czy nazwę klubu – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 1 Kolarskim Grand Prix Pomorza Zachodniego.

6. Poprzez przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego Uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do Uczestnika informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o

Ochronie danych Osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.

7. Wszystkie informacje dotyczące Uczestnika uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych Osobowych. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osoba trzecim.

XX. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Organizator wskazuje możliwość parkowania pojazdów przez zawodników na parkingach znajdujących się:

- przy Marketach LIDL i Biedronka, przy rondzie Sybiraków,

- przy ulicy Poznańskiej, obok Stacji PKN ORLEN,

- przy ulicy 1 Maja, obok ROSSMANA,

- Parkingi będą oznakowane przez organizatora.

2. Za wypadki powstałe z winy uczestników w czasie trwania wyścigu oraz rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Organizator, współorganizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.

4. Uczestniczący w imprezie startują na własną odpowiedzialność. Ponoszą również odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszego regulaminu, zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

5. Uczestniczący przyjmują do wiadomości, że w razie wypadku nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

6. Uczestniczący przyjmują do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i interpretacji regulaminu.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w 1 Kolarskim Grand Prix Pomorza Zachodniego w Pyrzycach.

ORGANIZATOR IMPREZY